Ain't talkin' about me

에일리(AILEE)

이 파도는 부서진 환상

넌 여전히 머물러 있어

또 사랑은 하나의 거품

We never talk

No we never talk

Woo 끝도 없이 느는 거짓말

Why you Why you Why you Why you

Turn your back on me

불안한 눈빛

문자는 뒤돌아서

Why you Why you Why you Why you

Doin this to me

다정해진 말투

도대체 그녀는 누굴까

Why you Why you Why you

You Ain't talkin' about me

You Sure ain't talkin' about me

You Ain't talkin' about me

You Sure ain't talkin' about me

You Ain't talkin' about me

You Sure ain't talkin' about me

Baby 도대체 그녀는 누굴까

Why you Why you Why you Why you

달콤하게 날 대했듯이

그 여자를 대하고 있지

밤마다 나와 함께한 대도

We never talk

We never talk

Woo 점점 쌓여가는 거짓말

Why you Why you Why you Why you

Turn your back on me

불안한 눈빛

문자는 뒤돌아서

Why you Why you Why you Why you

Doin this to me

다정해진 말투

도대체 그녀는 누굴까

Why you Why you Why you

You Ain't talkin' about me

You Sure ain't talkin' about me

You Ain't talkin' about me

You Sure ain't talkin' about me

You Ain't talkin' about me

You Sure ain't talkin' about me

Baby 도대체 그녀는 누굴까

Why you Why you Why you Why you

Talkin' about her

Not about me

Talkin' about her

Not about me

Talkin' about her

Not about me

Talkin' about her

Why you Why you Why you Why you

Turn your back on me

불안한 눈빛

문자는 뒤돌아서

Why you Why you Why you Why you

Doin this to me

다정해진 말투

도대체 그녀는 누굴까

Why you Why you Why you

You Ain't talkin' about me

You Sure ain't talkin' about me

You Ain't talkin' about me

You Sure ain't talkin' about me

You Ain't talkin' about me

You Sure ain't talkin' about me

Baby 도대체 그녀는 누굴까

Why you Why you Why you Why you